Logo

በኢትዮጵያ ፖለቲካ የሊበራል ዴሞክራሲ አዋጭነት

January 6, 2011

የፓርቲው አባላት በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ባደረጉት ጥልቅ ውይይት – የሊበራል ዴሞክራሲ ታሪካዊ አመጣጥንና በአሁኑ ወቅት የደረሰበትን የዕድገት ደረጃ፤ ሊበራል ዴሞክራሲ ከሌሎች ርዕዮተ አለማዊ አቅጣጫዎች ጋር ሲነጻጸር ዘላቂ ሰላምን ከማምጣት፣ ዴሞክራሲያዊ ስርአትን ከማጠናከር፣ ማህበራዊ ችግሮችን ከማቃለል፣ የመቻቻል ፖለቲካን ከማስፈን፣በእውነተኛ የነፃ-ገበያ ስርአት አማካኝነት ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገትን ከማምጣትና የግልን የቡድን መብቶችን በተሞላ ሁኔታ ከማክበር አንፃር ያለውን ጠቀሜታ ተወያይቶበታል፡፡ በአጠቃላይም ሊበራል ዴሞክራሲ በአሁኑ ወቅት ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ከሚያራምደው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር በተነፃፃሪ የአገራችን ወቅታዊ ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት ተመራጭ የሚያደርጉትን ባህሪዎች ለመገምገም ሞክሮል፡፡

ሙሉውን ለማንበብ እዚህ ይጫኑ

Share